Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z MACIEJ WOJCIECHOWSKI, ul. Juliusza Słowackiego 154/158 m. 75, NIP: 7712911457 umowę o dostarczanie treści cyfrowej znajdującej się pod adresem: www.edu.psiekorepetycje.pl

I. DEFINICJE
1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z treści cyfrowych udostępnionych przez Dostarczyciela treści.
2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej (Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Opłata – należność pieniężna za dostęp do Treści cyfrowych udostępnionych przez Dostarczyciela treści, której wysokość zostaje wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale.
4. Platforma - strona www.edu.psiekorepetycje.pl - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Dostarczyciela, umożliwiające dostęp do pochodzących od niego Treści cyfrowych.
5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady dostępu do Treści cyfrowych.
6. Strona internetowa - strona internetowa prowadzona przez Dostarczyciela treści, znajdująca się pod adresem www.edu.psiekorepetycje.pl, prezentująca informacje związane z Treścią cyfrową i umożliwiająca dostęp do tych Treści cyfrowych, w tym złożenie Zamówienia.
7. Termin ważności – w przypadku odpłatnego dostępu do Treści cyfrowych ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę. Termin ważności dostępu do Treści cyfrowych wynosi 365 dni liczonych od daty sprzedaży konkretnej treści cyfrowej na stronie www.edu.psiekorepetycje.pl.
8. Umowa – Umowa o odpłatne dostarczanie Treści cyfrowych w przypadku, gdy za dostarczenie Treści cyfrowych należna jest Opłata określona przez Dostawcę treści lub nieodpłatne w przypadku, gdy Dostarczyciel treści udostępnia materiały wideo nieodpłatnie.
9. Treści cyfrowe – materiały (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) przez Dostarczyciela treści na rzecz zarejestrowanego Użytkownika, znajdujące się na Platformie www.edu.psiekorepetycje.pl, do których Użytkownik uzyskuje dostęp na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Użytkownik uzyskuje dostęp do materiałów udostępnionych na Platformie www.edu.psiekorepetycje.pl począwszy od dokonania Opłaty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem do momentu nadejścia Terminu ważności, a w przypadku Umowy o nieodpłatne dostarczanie Treści cyfrowych od momentu rejestracji na okres jednego roku.
10. Dostarczyciel treści - Maciej Wojciechowski, ul. Słowackiego 154/158/75, 97-300 Piotrków Trybunalski, mail: [email protected], tel: 609 404 066
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
14. Użytkownik:
(i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
(ii) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
(iii) osoba prawna,
(iv) jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- która dokonała rejestracji na www.edu.psiekorepetycje.pl oraz uzyskała dostęp do materiałów udostępnionych przez Dostarczyciela treści na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Dostarczyciela treści Użytkownikowi Treści cyfrowych zamieszczonych na Platformie.
2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Treści cyfrowych i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Dostarczyciela treści i Użytkownika.
3. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Treści cyfrowych zamieszczonych na przez Dostarczyciela Treści na Platformie wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III. ZAWARCIE UMOWY
1. Użytkownik może korzystać z Treści cyfrowych udostępnionych mu przez Dostarczyciela treści na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu wyłącznie dla potrzeb własnego użytku.
2. Dokonanie rejestracji na Platformie Dostarczyciela treści w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych:
(i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Dostarczyciela treści,
(ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej,
(iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Dostarczyciela treści poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym,
(iv) kliknięcie w link aktywacyjny doręczony Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do dostarczenia Treści cyfrowych przez Dostarczyciela treści, tj. w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Dostarczyciela treści.
3. W celu złożenia Zamówienia celem zawarcia Umowy o odpłatne dostarczanie Treści cyfrowych zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
A. wybór materiału wideo na Platformie Dostarczyciela treści;
B. dodanie materiału wideo do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
C. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;
D. zapłata za Zamówienie;
4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia, zawarcia Umowy oraz z linkiem do zakupionych materiałów. Po wejściu w link i zalogowaniu się do serwisu, użytkownik będzie miał dostęp do nabytych materiałów.
5. Umowa o odpłatne dostarczanie Treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Dostarczycielem treści a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.
6. Umowa o nieodpłatne dostarczanie Treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
7. Jeśli Usługodawca nie dostarczy Użytkownikowi linku do zakupionych materiałów w sposób wskazany w ust. 4, to Użytkownik będzie uprawniony do wezwania usługodawcy do jego dostarczenia. Jeśli pomimo wezwania Usługodawca nie udostępni Użytkownikowi zakupionych materiałów niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, to wówczas Użytkownik będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
8. Użytkownik będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia dostępu do zakupionych materiałów w sposób wskazany w ust. 7, w sytuacji gdy:
(i) z oświadczenia Usługodawcy [***]
Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.
9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest:
a) w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi;
b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji w formie pisemnej o odstąpieniu na adres: ul. Słowackiego 154/158 m. 75, 97-300 Piotrków Trybunalski lub e mail: [email protected] o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: MACIEJ WOJCIECHOWSKI, ul. Słowackiego 154/158 m. 75, 97-300 Piotrków Trybunalski, adres e-mail: [email protected]
Ja / My niniejszym informuję / informujemy o moim / naszym odstąpieniu od umowy o dostarczanie treści cyfrowych
– Data zawarcia umowy: ..................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..................
– Adres konsumenta(-ów): ..................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ..................
– Data: ..................

III a. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
1. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu. 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Dostarczycielem treści posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany w szczególności na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 niniejszej części nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Treści cyfrowe są udostępniane przez Dostarczyciela treści w ramach prowadzonej przez niego działalności za pośrednictwem sieci Internet.
2. Treści cyfrowe udostępnione na Platformie www.edu.psiekorepetycje.pl są autorstwa Dostarczyciela treści lub Dostarczyciel treści posiada prawo do ich udostępniania na Platformie www.edu.psiekorepetycje.pl i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi w ramach zawartej Umowy dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania wyłącznie na własny użytek.
3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera, z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanych i zaktualizowanych wersji przeglądarek: Firefox, Safari, Chrome, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, a także aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Treści cyfrowych oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Dostarczyciela treści. Wszystkie Materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Dostarczyciel treści nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie Treści cyfrowych zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Treści cyfrowe są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w części III ust. 2 pkt (iv) i w sposób tam wskazany. Treści cyfrowe dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi). Kopiowanie Treści cyfrowych podlega ochronie, o której mowa w ust. 4, a więc ich pobieranie i powielanie jest zabronione.

V. PŁATNOŚCI
1. Za dostarczenie Treści cyfrowych Użytkownikowi należna jest Opłata, chyba że Dostarczyciel treści udostępnia określone Treści cyfrowe w sposób nieodpłatny.
2. Za dostarczanie Treści cyfrowych Użytkownik płaci z góry, przed uzyskaniem dostępu do nich.
3. Warunkiem zawarcia Umowy o odpłatne dostarczanie Treści cyfrowych jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale wideo udostępnionym na www.edu.psiekorepetycje.pl.
4. Użytkownik uiszcza opłatę za Usługę za okres 365 dni, za każdą kupioną przez siebie treść cyfrową umieszczoną na platformie www.edu.psiekorepetycje.pl.
5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności:
a) Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
b) Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
c) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. PayU należy do holdingu Prosus Group https://www.prosus.com/companies, czyli Prosus N.V., spółki wpisanej do Rejestru Handlowego miasta Amsterdam pod numerem 34099856 oraz jej spółek powiązanych.
d) W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24 (PayPro SA) lub PayU S.A., Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin Przelewy 24 (PayPro SA) lub PayU S.A
6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system Przelewy24 lub PayU. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostanie zablokowana a Umowa wygasa.
7. Usługodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury potwierdzającej nabycie Usługi na żądanie Użytkownika zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty całości ceny za dostarczenie usługi. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę lub w formie wiadomości e-mail. Składając żądanie Użytkownik powinien podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

VI. REKLAMACJE
1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub na piśmie na adres Dostarczyciela treści wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.
4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).
5. Dostarczyciel treści jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania. W tym terminie Dostarczyciel treści zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji albo na piśmie odpowiedzi w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem części VIII pkt. 9 Regulaminu.
7. Dostarczyciel treści nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

VIII. WERYFIKACJA OPINII KLIENTÓW
1. Dostarczyciel treści zapewnia, że opinie zamieszczone przez niego na stronie internetowej dotyczące Treści cyfrowych udostępnionych na Platformie www.edu.psiekorepetycje.pl pochodzą wyłącznie od tych użytkowników, którzy rzeczywiście uzyskali dostęp do Treści cyfrowych na warunkach i zasadach określonych niniejszym Regulaminem, a tym samym mieli możliwość zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na Platformie www.edu.psiekorepetycje.pl.
2. Weryfikacja opinii, o których mowa w ust. 1 odbywa się poprzez porównanie danych osoby dodającej opinię z danymi uzyskanymi przez Dostarczyciela treści w ramach zawartej umowy, które umożliwiają identyfikację osoby opiniującej oraz prawdziwość przekazanej przez nią treści. W szczególności Dostarczyciel treści weryfikuje to, czy dana osoba uzyskała dostęp do materiałów zamieszczonych na Platformie www.edu.psiekorepetycje.pl oraz czy opinia dotyczy tych materiałów, do których osoba opiniująca miała dostęp.

 
IX. INDYWIDUALNE DOSTOSOWYWANIE CEN
Dostarczyciel treści stosuje system indywidulanego dostosowywania cen materiałów do potencjalnych użytkowników na podstawie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Dostarczyciel treści.
2. Dostarczyciel treści zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a w szczególności w: RODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), informowania Użytkowników o Dostarczycielu treści i świadczonych przez niego usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
3. Dostarczyciel treści może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.
4. W ramach realizacji Umowy przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu konsumenta. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Umowy. W przypadku dokonania rejestracji w celu otrzymania faktury dodatkowo mogą być przetwarzane dane związane z jej wystawieniem takie jak: imię i nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy – podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu wystawiania faktury zgodnie z prawem podatkowym.
5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy wysłać mail na adres: [email protected]. Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji prawa w ciągu 30 dni, przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do maksymalnie 3 miesięcy o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
6. Zagadnienia związane z ochroną i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Dostarczyciela treści.
7. Dostarczyciel treści zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Użytkowników wyłącznie do czasu:
a) kiedy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego;
b) kiedy będzie to niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
c) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wówczas, gdy zgoda była podstawą do przetwarzania;
d) zostanie przyjety sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Dostarczyciela treści lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
8. Dostarczyciel treści stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
9. Dostarczyciel treści może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT.
10. Dostarczyciel treści może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi. Poniżej zasady świadczenia usług przez podmioty trzecie współpracujące z Dostarczycielem treści.


Portale społecznościowe.
W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców: Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany
Zjednoczone)
- https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875? helpref=PAGE_CONTENT
DISQUS (komentarze) Disqus, Inc. Attn: DMCA Notice Disqus, Inc. 717 Market Street, Suite 700 San Francisco, CA 94105 e-mail: [email protected]) https://help.disqus.com/en/articles/1717102- terms-of-service, https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach Usługodawców wskazanych powyżej.
Analiza zachowań użytkowników serwisu
Google Analytics - Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize).
Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach:
https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmli https://policies.google.com/?hl=pl. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.
W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.
Google Ads, Facebook Pixel i śledzenie konwersji
Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google / Facebook do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google / Facebook lub wyłączyć reklamy Google / Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google / Facebook można znaleźć polityce prywatności Google / Facebook .

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin może ulec zmianie z powodu:
a) konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa,
b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sadowego, o ile mają wpływ na treść́ Regulaminu,
c) wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług,
d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług,
e) zmiany zakresu działalności Dostarczyciela treści,
f) korekta błędów stylistycznych, literówek, inne zmiany niemające merytorycznego charakteru.
2. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Dostarczyciela treści o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wówczas Dostarczyciel treści zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Treści cyfrowej objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego regulaminem do końca Terminu ważności wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku odstąpienia od Umowy w powyżej wskazanym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane na adres Dostarczyciela treści, tj. ul. Słowackiego 154/158 m. 75, 97-300 Piotrków Trybunalski
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Dostarczyciela treści, jak i Użytkowników materiałów pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub niezgodnych z prawem – w przypadku udostępniania lub promowania takich materiałów mogą one zostać usunięte.
7. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostarczyciela treści lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są̨ w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php c.
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́:
a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sadu konsumenckiego, działającego go przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy o dostarczanie treści cyfrowych;
b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporu;
c) może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia powstałego sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
d) Konsument może złożyć́ skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.eu ropa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać́ pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 i zostaje udostępniony Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w toku rejestracji.

Scroll to Top